Member

  • 김영아
    Master of Agriculture in Food Science & Biotechnology, KNU (2014)
    • 오송첨단의료산업진흥재단 (신약개발지원센터 신약약효평가지원부 주임연구원)
  • 김보배
    Master of Agriculture in Food Science & Biotechnology, KNU (2013)