Member

 • 이태환 (Tae Hwan Lee)
  Master of Agriculture in Food Science & Biotechnology, KNU (2023)
  • (주)정식품 중앙연구소
 • 김유현 (Yu Hyeon Kim)
  Master of Agriculture in Food Science & Biotechnology, KNU (2022)
  • 식품의약품안전처 (연구원)
 • 이유림 (Yu Lim Lee)
  Master of Agriculture in Food Science & Biotechnology, KNU (2022)
  • 오뚜기라면 연구소 (연구원)
 • 이재은
  Ph. D. in Food Science & Biotechnology, KNU (2021)
  • 연세대학교 생명시스템대학 생명공학과 (Postdoc)
 • 하유빈
  Master of Agriculture in Food Science & Biotechnology, KNU (2020)
  • 한국콜마 (연구원)
 • 권하나
  Master of Agriculture in Food Science & Biotechnology, KNU (2020)
  • 보건환경 연구원 (연구원)
 • 권미림
  Master of Agriculture in Food Science & Biotechnology, KNU (2020)
  • 보건환경 연구원 (연구원)
 • 김지원
  Master of Agriculture in Food Science & Biotechnology, KNU (2019)
 • 이동규
  Master of Agriculture in Food Science & Biotechnology, KNU (2018)
  • (주) 일화 식품연구소 (연구원)
 • 김다정
  Master of Agriculture in Food Science & Biotechnology, KNU (2018)
  • 더가든오브내추럴솔루션 (연구원)